เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ ลงประกาศโฆษณาในเว็บ SuperAbb.com

Posted on July 28, 2021 by Admin
นโยบาย เงื่อนไขการให้บริการ
...

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาทุกฉบับ

ท่านยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอันเกิดจากกระทำของท่าน ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

ท่านยินยอมว่าทางเว็บ SuperAbb.com มิได้มีส่วนรู้เห็น ร่วมมือ หรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ในการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆของท่าน เว็บเป็นเพียงผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประกาศขายสินค้าหรือบริการของท่านเท่านั้น หากพบเห็นสิ่งใดผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งที่ [email protected] ทางทีมงานจะรีบระงับและแก้ไขให้เร็วที่สุด

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บมีปัญหาในการให้บริการ

ท่านยินยอมให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้ลงประกาศนี้ไปปรากฏในสื่อโฆษณาในเครือของ www.SuperAbb.com เช่น facebook Google Line Twitter Instagram AppIOS AppAndroid และที่จะมีเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ท่านยินยอมที่จะไม่ฟ้องร้องคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาต่อเว็บ SuperAbb.com อันเนื่องมาจากการให้บริการใดๆจากทางเว็บ

ท่านตกลงที่จะกระทำการใดๆเพื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ในเว็บนี้ให้เป็นสังคมที่สงบสุขและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไป

ท่านตกลงที่จะให้อภัยต่อเว็บในกรณีที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สบายใจหรือได้รับความเดือดร้อน เฉพาะเหตุที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสิ่งใดๆที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาพิเศษโดยตรงจากทางเว็บ ทั้งนี้ เว็บต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ท่านยินยอมให้ทางเว็บได้รับสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้บริการใดๆรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อผู้ใด